Vem är en Elproducent och vem kan bli det?

Elproducent

En elproducent är i grunden en elmarknadsaktör som producerar el. Han/hon måste dock teckna ett nätavtal med nätägaren för den inmatningspunkt till elnätet som elproducentens produktionsanläggning är ansluten till. En sådan Elproducent är sedan skyldig att betala en nätavgift till nätägaren. 

För att få mata in el på elnätet måste en elproducent ha någon som tar ansvar för balansen i elförsörjningen i inmatningspunkten till elnätet. I Sveriges fall har elmarknaden varit avreglerad sedan 1996, vilket innebär att det har rått konkurrens mellan elproducenterna. Förutom konkurrens på marknaden finns det därför också samarbete med andra marknadsaktörer. Vi talar då främst om Elleverantör, Balansvarig eller Eltrader. 

Trenden i Sverige, liksom i övriga Europa, är att allt fler väljer att producera sin egen förnybara energi och därmed blir Elproducent. Produktionen är i huvudsak för egen förbrukning, men resterande energi kan säljas till ett elhandelsbolag. Detta är en trend som förväntas öka år från år, särskilt eftersom kostnaden för att köpa el ökar och konsumenterna blir mer medvetna om den globala situationen. 

Samtidigt är det värt att komma ihåg att Sverige är ett land som har ett mycket starkt utvecklat segment av energiproduktion från förnybara energikällor. Detta påverkas naturligtvis i hög grad av landets terräng och förutsättningar, men också av energicertifikat och skatteincitament. Detta gör det möjligt för i stort sett vem som helst att bli mikroproducent.

Vilka typer av elproducenter finns det i Sverige?

I Sverige är elen till hela 98% fri från fossila bränslen, vilket är förknippat med försumbara utsläpp av växthusgaser. Dessutom samverkar de olika energislagen på ett sådant sätt att de är oberoende av vädret. Vi kan till exempel skilja mellan vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och solenergi. 

Följaktligen har vi också olika elproducenter som är involverade i en viss energigren eller som producerar energi från ett antal källor. För närvarande uppskattar man att cirka 30% av all produktion kommer från kärnkraft. 35-40% är vattenkraft, medan cirka 20% är vindkraft. Resten kommer från solpaneler och biobränsleeldade kraftvärmeverk. 

Största elproducenter i Sverige i procent

De största elproducenterna i Sverige är bl.a:

 • Vattenfall – 41%,
 • Uniper – 16%,
 • Fortum – 14%,
 • Kommuner – 13%,
 • Övriga – 8%,
 • Svenska staten – 6%,
 • Utländska privata aktörer – 2%.

Vem kan bli elproducent?

I Sverige kan i princip vem som helst bli elproducent. Allt du behöver göra är att investera i din egen mikroanläggning, oftast solceller, och uppfylla några kriterier för att bli mikroproducent. 

Hur kan du bli din egen elproducent?

Huvudkravet är att elinstallationen skall vara utrustad med en huvudsäkring på maximalt 63 ampere. Den inmatade effekten får i sin tur vara högst 43,5 kilowatt. 

Dessutom är mikroproducenten skyldig att producera mindre el än vad han själv förbrukar under ett kalenderår. Om han producerar mer räknas han redan som en småskalig kommersiell producent.

Vilka är stödåtgärderna för mikroproducenter?

Den som bestämmer sig för att bli mikroproducent kan först och främst räkna med en skattereduktion på 60 öre för varje såld kWh. Skatteavdraget innebär att pengarna dras av från inkomstskatten och kräver därför en deklarerad inkomst.

För att kvalificera sig för skattereduktionen måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • Den inkommande och utgående elen ska vara dragen och uppmätt i samma anslutningspunkt.
 • Huvudsäkringen vid anslutningspunkten får inte överstiga 63 ampere.
 • Den maximala skattereduktionen gäller för det antal kWh som köpts från elnätet.
 • Det maximala värdet med hänsyn till skattelättnaden får inte vara mer än 30 000 kWh per år.

Vilka är fördelarna och utmaningarna med att vara en energiproducent?

I Sverige kan mikroproducenter av el åtnjuta flera fördelar som ägare av större installationer inte kan. Bland de största fördelarna med att vara en mikroproducent kan vi inkludera:

 • 60 öre reducerad skatt för varje kWh solenergi som säljs.
 • Kostnadsfritt byte av mätare till en som mäter både inmatad och uttagen effekt.
 • Få förmånligare energihandelsavtal och bättre priser för den sålda elen.
 • Slippa betala en elförsörjningsavgift (Ingen inmatningsavgift).

Dessutom är det viktigt att komma ihåg att vara en energiproducent från förnybara energikällor också ger oss många fördelar när det gäller att skydda miljön, ta hand om planeten och hälsan hos invånare från hela världen. 

Men att vara energiproducent i Sverige innebär också vissa utmaningar, till exempel att förstå stegen för att uppfylla kvotplikten. Kvoter är regelsystem som kräver att energiproducenter bevisar att de producerar en viss mängd energi från förnybara källor. Denna process kan vara tidskrävande och komplicerad, så det är viktigt att vara välinformerad och förberedd för att uppfylla dessa krav, som vi förresten redan har skrivit om ovan med kraven. 

Hur påverkar energicertifikatsystemet energiproducenter?

Elcertifikatsystemet, som styrs av kontrollsystemet Cesar, spelar en viktig roll i den svenska energisektorn och påverkar både energiproducenter och utformningen av marknaden för förnybar energi. Enligt detta system får producenter av förnybar energi certifikat för varje enhet förnybar energi som produceras. Dessa kan de sedan sälja på energimarknaden, vilket ger en extra inkomstkälla för producenterna. Det är alltså ett slags incitament att investera i förnybara energikällor, vilket bidrar till att öka andelen förnybar energi i landets totala energiproduktion.

Följaktligen har energicertifikat en enorm inverkan på utvecklingen av förnybara energikällor. De är i själva verket ett finansiellt instrument som stöder expansionen av denna sektor. De ger producenterna visshet om att de kan återbetala sina investeringar i förnybara anläggningar, vilket bidrar till Sveriges hållbara energiutveckling. På så sätt stimulerar elcertifikatsystemet produktionen av förnybar energi, minskar utsläppen av växthusgaser och bidrar till hållbara mål för ”grön energi”.

Vilka är de största skillnaderna mellan elproducenter i Sverige och andra länder?

De största skillnaderna mellan energiproducenter i Sverige och andra europeiska länder beror främst på landets unika geografiska och miljömässiga förhållanden. Sverige kännetecknas av en stor andel förnybar energi i sin energiproduktion. Till skillnad från många andra länder som är mer beroende av kärnkraft och konventionella energikällor investerar Sverige i lösningar baserade på förnybara energikällor som vind, sol, vatten och biomassa.

Dessutom har Sverige ett överflöd av rinnande vatten, vilket gör det möjligt att utveckla vattenkraft i stor skala. Detta gör Sverige till ett av de ledande länderna inom vattenkraftsproduktion. Synen på miljöfrågor och relaterade regelverk är också av stor betydelse. Sverige har en stark betoning på hållbarhet och miljöskydd, vilket påverkar hur energi produceras och hanteras.

Själva energimarknaden i Sverige skiljer sig också från vissa andra EU-länder. Här finns det mer konkurrens och ett större antal energileverantörer, vilket uppmuntrar innovation och kan ha en positiv inverkan på energipriset för konsumenterna. Dessa skillnader beror delvis på den annorlunda strukturen på energisektorn i Sverige och en mer öppen marknad. 

Är energiproducenten ansvarig för energiförsörjningen?

Ja, det är energiproducentens ansvar att leverera energi till marknaden, dvs. till elnätet. Detta sker genom transmissionsnätet, som förvaltas av en oberoende systemansvarig för överföringssystem (TSO).

Vilken teknik använder energiproducenterna för att generera el?

Sverige investerar aktivt i modern energiteknik för att öka andelen förnybara energikällor och uppfylla hållbarhetsmålen. Förutom att få energi för kraftproduktion från vatten, vind, sol eller biomassa, måste vi också nämna omfattande kärnkraft och kraftvärme, dvs. samtidig produktion av värme och el, vilket bidrar avsevärt till energieffektiviteten.

Lämna en kommentar