Vad är och hur fungerar en elmarknad i Sverige?

Elmarknaden i Sverige

Elmarknaden är ett komplext system som möjliggör produktion, överföring, distribution och försäljning av el till slutanvändare. Detta sker genom transaktioner av köp och försäljning av el vid olika tidpunkter. I Sverige, liksom i de flesta europeiska länder, är marknaden organiserad på ett sådant sätt att energi effektivt kan utbytas mellan olika aktörer, vilket ger allmänheten tillgång till el och även stimulerar innovation inom energisektorn. Den allra största delen av den svenska energin kommer från förnybara energikällor och endast 2% från fossila bränslen. Landet är därmed indelat i fyra energiområden, och i varje område kan energipriset variera – detta sätts i sin tur av Nord Pool.

Handeln på elmarknaden i Sverige bygger också på fri konkurrens. Det innebär att energinäten är sammankopplade och att elen kan flöda fritt över nationsgränserna. Huvudsyftet med denna typ av marknad är att se till att de ackumulerade resurserna används så effektivt som möjligt för att tillgodose energikonsumenternas behov.

Svenska kraftnät ansvarar för att skapa regler och utveckla avtal och rutiner för elhandeln i Sverige, medan ansvaret för handeln mellan Norden och Baltikum delas med andra stamnätsföretag.

En elmarknad är ett omfattande system som möjliggör produktion, överföring, distribution och försäljning av el till slutanvändare. I Sverige, liksom i de flesta europeiska länder, är marknaden organiserad på ett sådant sätt att energi kan utbytas effektivt mellan olika aktörer, vilket säkerställer allmänhetens tillgång till el och även stimulerar innovation inom energisektorn.

Data från Energimyndigheten (energimyndigheten.se).

Hur fungerar en elmarknad?

I Sverige, som vi nämnde ovan, är elmarknaden baserad på ett konkurrenssystem som består av ett antal deltagare, såsom energiproducenter, energileverantörer, transmittrar, grossister och detaljhandlare, och naturligtvis konsumenter. Alla är involverade i processen att leverera el från källa till konsument.

Den grundläggande mekanismen på elmarknaden i Sverige är den så kallade ”bilaterala handeln” (bilateralhandel). Det innebär att elproducenter och elsäljare förhandlar fram direkta kontrakt baserade på specifika villkor, såsom mängd och pris på energi. Denna flexibilitet möjliggör i förlängningen ett effektivt utbyte av energi mellan de olika aktörerna på marknaden.

Vilka aktörer har vi på elmarknaden?

En mängd olika aktörer är involverade i elmarknaden i Sverige. Vi kan huvudsakligen inkludera:

 • Energiproducenter – de producerar el från olika källor såsom vattenkraftverk, kärnkraftverk, vindkraftverk och solcellspaneler,
 • Energileverantörer – de ansvarar för att distribuera el till konsumenterna,
 • Överförare – hanterar överföringsnätet som flyttar energi från produktionsplatser till distributionsplatser,
 • Grossister – de handlar med stora volymer el med producenter och leverantörer,
 • Detaljhandlare – de levererar energi direkt till slutanvändarna, dvs. hushåll och företag.

Hur är elmarknaden organiserad?

Elmarknaden i Sverige är för närvarande mycket välorganiserad och konsoliderad. Den leds av Energimyndigheten, som har en reglerande och övervakande roll. Denna myndighet ansvarar för att fastställa och genomföra energipolitiken i landet.

Marknadsstrukturen bygger på konkurrens, vilket uppmuntrar till innovation och effektivitet. Detta ger konsumenterna möjlighet att välja energileverantör och förhandla fram gynnsamma avtalsvillkor. Transmittrarna fungerar som oberoende enheter och säkerställer lika tillgång till transmissionsnätet för alla producenter och säljare.

En annan viktig organisatorisk aspekt av elmarknaden i Sverige är de så kallade ”energizonerna”. Detta är indelningen av landet i områden med olika energipriser. Dessa zoner tar hänsyn till den geografiska och infrastrukturella mångfalden i landet och möjliggör en mer exakt energiprissättning i olika regioner.

Elmarknaden i Sverige är vidare uppdelad i flera delmarknader för elhandel. Dessa omfattar främst:

 • Prissäkringsmarknaden,
 • Dagenföremarknaden,
 • Intradagsmarknaden,
 • Balansmarknaden.

Vem kontrollerar elmarknaden i Sverige?

Elmarknaden i Sverige är föremål för strikt övervakning och kontroll av regeringen och tillsynsmyndigheterna. Energimyndigheten har en nyckelroll i övervakningen av marknaden, men det finns också andra institutioner som ansvarar för kontroll och reglering, såsom Energimarknadsinspektionen (Ei) och den systemansvariga myndigheten, som är Svenska kraftnät.

Denna reglering säkerställer att marknaden fungerar på ett transparent och rättvist sätt och att eventuella oegentligheter sanktioneras på lämpligt sätt. I takt med att elmarknaden utvecklas och växer ges dessutom allt fler aktörer och helt nya typer av företag möjlighet att delta på den. Svenska kraftnät arbetar ständigt med att utveckla både nya produkter och nya marknader för stödtjänster.

Vem bestämmer elpriset i Sverige?

Elpriset i Sverige beror på flera viktiga faktorer. De slutliga energipriserna sätts på marknaden genom avtal mellan producenter, leverantörer och säljare. Det är också värt att nämna att elbörsen Nord Pool, som grundades 1993 av det norska företaget Statnett SF och det svenska företaget Kraftnat, ansvarar för elmarknaden i Sverige. Det finns dock flera viktiga faktorer som påverkar energipriserna. Den viktigaste av dessa är naturligtvis de energiområden som redan nämnts ovan. Andra faktorer är i sin tur 

 • Utbud och efterfrågan – förändringar i elproduktion och elförbrukning kan påverka balansen mellan utbud och efterfrågan på marknaden, vilket leder till prisförändringar,
 • Produktionskostnader – elpriset beror delvis på de kostnader som är förknippade med produktionen, till exempel bränsle, drift och underhållskostnader för kraftverk,
 • Råvarupriser – om priset på energiråvaror, såsom olja eller gas, förändras kan detta påverka elpriset,
 • Energipolitik – regeringens beslut om energipolitik och stöd till specifika energikällor kan påverka elpriset.

Vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar energipriserna i Sverige?

Elpriserna i Sverige påverkas av ett antal faktorer. Nedan listar vi de viktigaste aspekterna som påverkar energipriserna:

 • Tillgång till och andel förnybara energikällor – i Sverige produceras el till stor del från förnybara källor som vatten, vind och biomassa. Deras tillgänglighet påverkar i slutändan den övergripande energiprisnivån, särskilt vid tidpunkter då andra energikällor är mindre tillgängliga,
 • Väder – atmosfäriska förhållanden som nederbörd, vind och solsken påverkar också de förnybara energikällornas prestanda, vilket i sin tur kan påverka energipriserna,
 • Internationellt utbyte – Sverige är sammankopplat med andra länder via transmissionsnät, vilket möjliggör energiutbyte. Priset påverkas därför även av omvärldsfaktorer såsom situationen på de internationella energimarknaderna,
 • Energipolitik – regeringens energipolitiska beslut, till exempel subventioner av specifika energikällor, kan ha stor betydelse för elpriset.

Hur påverkar energipriserna elmarknaden?

År 2022 Sverige 33 TWh el till andra länder, enligt Entso-E. Detta gör det skandinaviska landet till den största exportören av el i Europa för första gången, enligt beräkningar från forskningsföretaget Rystad Energy. Detta är inte slutet på de tektoniska förändringarna i det europeiska energilandskapet, eftersom Storbritannien har blivit en nettoexportör av energi för första gången, tillsammans med Spanien och Nederländerna. 

Denna situation kan dock förändras ganska snabbt. Hur kommer det sig? Allmänhetens negativa inställning till byggandet av kärnkraftverk i landet innebär att Sverige på senare tid har fokuserat på att utveckla förnybara energikällor. Regeringsskiftet 2022 har dessutom inneburit att det nu finns en livlig debatt i samhället om energiutmaningarna, och kärntekniken förväntas fortfarande spela en viktig roll för att garantera säkerheten.

Den svenska regeringen förväntar sig därför, baserat på nya trender i landets ekonomiska utveckling, inklusive förändrade elanvändningsmönster och processen att gå bort från fossila bränslen, en betydande ökning av elefterfrågan, som enligt uppskattningar från Energimyndigheten förväntas inträffa redan 2030. Mot bakgrund av detta kommer det att vara av avgörande betydelse att så många alternativa energikällor till fossila bränslen som möjligt utnyttjas fullt ut. Detta gör det än viktigare att konsumtionen enligt prognoser kan vara dubbelt så hög 2050 som idag, vilket ställer krav på ansvarsfulla investeringsåtgärder som sprids över tiden. Skiftet bort från fossila bränslen är oundvikligt och enligt svenskarna är det bara takten i elektrifieringen av landet som är osäker.

Hur påverkar elmarknaden miljön och samhället?

Elmarknaden i Sverige, med sin stora andel förnybara energikällor, har en neutral påverkan på miljön. Detta beror på att elproduktion från förnybara källor resulterar i betydligt lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med förbränning av fossila bränslen.

Dessutom satsar den svenska elmarknaden på innovation och utveckling av förnybar energiteknik, vilket bidrar till den globala kampen mot klimatförändringarna. Som vi nämnde lite ovan tvingar samhällets miljövänliga inställning Sveriges process att snabbt gå bort från fossila bränslen och därmed söka optimala lösningar för ekonomisk utveckling. Övergången till kärnkraft ses som positiv av allmänheten, med cirka 55-60% av befolkningen som nu är för att använda kärnkraft eller bygga nya reaktorer (2017 var det bara 30%). Ett stort inflytande på denna nya inställning har varit den ökning av elpriserna som noterades 2022 till följd av Rysslands väpnade attack mot Ukraina, vilket har fått en stor del av befolkningen att både införa energieffektivitetsåtgärder och att ändra sin inställning till billiga energikällor, som har varit kända i Sverige i årtionden.

Data från Energimyndigheten (energimyndigheten.se).

Hur utvecklas elmarknaden och vad kan vi förvänta oss i framtiden?

Elmarknaden i Sverige fortsätter att växa, till stor del på grund av investeringar i förnybara energikällor och kärnkraft. Landet ökar konsekvent sin andel förnybar energi i energimixen och strävar också efter att modernisera sin energiinfrastruktur.

Teknisk utveckling, såsom energilagring och smarta nät, påverkar också utvecklingen av elmarknaden. Bilateral handel, som fungerar väl i de nordiska länderna, är inte mindre viktigt i tillägg.

Under 2015 introducerades dessutom nominerade elmarknadsoperatörer. Nominerade elmarknadsoperatörer infördes för att Sverige skulle kunna konkurrera effektivt på den europeiska marknaden. Sedan dess måste ett företag som vill erbjuda sina tjänster på Dagenföremarknaden eller dagen före-marknaden utses till Nominerade elmarknadsoperatörer (NEMO). En fullständig lista över sådana företag hittar du HÄR

Framtiden för elmarknaden i Sverige verkar således vara mycket lovande. Ytterligare utveckling och investeringar i förnybara energikällor kommer att vara avgörande för att uppnå hållbarhetsmålen och bekämpa klimatförändringarna.

Konsumenterna förväntas också bli mer delaktiga i elproduktionen och elkonsumtionen. Prosumer-teknik och mikrofotovoltaiska installationer kommer att göra det möjligt för människor att delta mer aktivt på marknaden.

Varför är Sverige indelat i elområden?

Indelningen av Sverige i elområden syftar till att ta hänsyn till skillnader i elproduktion och elförbrukning i olika delar av landet. Energiområden möjliggör en mer exakt prissättning av energi, med hänsyn till lokala förhållanden och behov.

Vilken typ av elproduktion dominerar i Sverige?

Elproduktion från förnybara källor är dominerande i Sverige. Vattenkraft är den viktigaste källan till el i landet, och Sverige har några av de största vattenkraftverken i världen. Utöver detta har kärnkraft och vindkraft en stor andel av produktionen – men mycket beror på vilket elområde som berörs.

Lämna en kommentar