Vilka skyldigheter och rättigheter har Elanvändare?

Elanvändare

Elanvändare är alla personer, både privatpersoner och företagare, som är konsumenter av el i Sverige. Vi inkluderar både de som använder el från en elleverantör och de som producerar sin egen el från förnybara energikällor. 

Vi kan dock dela in Elanvändare främst i privatpersoner och juridiska personer. Privatpersoner är individer som inte representerar något företag, organisation eller förening, utan bara sig själva. Juridiska personer är däremot ägare till företag och andra organisationer. De omfattas då av samma stöd för el som privatpersoner. En juridisk person är inget annat än en person eller organisation som kan ingå transaktioner, äga egendom, ha fordringar och skulder eller vara part i domstol (aktiebolag, föreningar, stiftelser, kooperativ m.m.). 

Det största inflytandet på Elanvändare har Energimyndigheten, till vilken varje Elanvändare måste registrera sig – oavsett om man producerar energi själv, köper den på den nordiska elbörsen eller använder Svenska kraftnät. Den andra viktiga institutionen är Energimarknadsinspektionen, som kontrollerar hela energimarknaden i Sverige.

Hur kan du som elanvändare påverka energipriserna?

Även som enskild elanvändare har du stort inflytande på elpriserna, särskilt eftersom priserna kan fluktuera varje dag i Sverige. Vad är därför värt att göra i detta avseende?

Först och främst är det värt för hushållen att ingå avtal om el som inte genereras från fossila bränslen. Detta kommer att säkerställa renheten på vår planet och även vår hälsa. För närvarande erbjuder många Elnätsföretag redan klimatvänliga avtal. Om vi vill kontrollera om vi också har ett sådant är det bara att hitta Anläggnings-ID och kontrollera om vår anläggning omfattas av något av de ”gröna programmen”. Det är trots allt värt att ha i åtanke att elförbrukningen i många regioner i Sverige står för så mycket som 30-40% av alla skadliga utsläpp. Att byta till ett fossilfritt elavtal är ett enkelt och snabbt sätt att värna miljön, men också att skicka en tydlig signal till Elnätsföretagen om att landets energiomställning behövs.

Den andra lösningen, som absolut inte utesluter den första, är att använda elen vid rätt tidpunkt på dygnet. Välj alltså aktiviteter som att tvätta, diska eller ladda elbilen under de timmar då den globala energiefterfrågan är som lägst. Detta är vanligtvis mitt på dagen, natten och helgen. Detta är en av de viktigaste åtgärderna du kan vidta för att avlasta elsystemet.

Slutligen är det också värt att dra nytta av energistöd och de många rabatter som lokala centra och staten erbjuder. För att göra detta, låt oss gå till den kommunala energi- och klimatrådgivaren, som kommer att ge alla tips och råd om hur vi kan minska vår elförbrukning och, framför allt, hur man byter till förnybar energi till lägsta kostnad. Vi kan också använda Energimyndighetens webbplats, där vi kan hitta ett antal enkla tips om hur vi kan sänka energikostnaderna.

Tidsperiod 1000 kWh till 2499 kWh 2500 kWh till 4999 kWh 5000 kWh till 14999 kWh
2018-H2 2,4535 2,1236 1,8266
2019-H1 2,5124 2,1385 1,7847
2019-H2 2,5495 2,1866 1,8540
2020-H1 2,2602 2,0407 1,6271
2020-H2 2,2801 2,0803 1,7072
2021-H1 2,4206 2,1419 1,7167
2021-H2 2,9201 2,6465 2,1401
2022-H1 2,7423 2,3871 1,8549
2022-H2 3,2884 2,9533 2,4580
2023-H1 3,3871 3,0247 2,4586

Tabellen nedan visar elpriserna för hushåll i Sverige, uppdelade efter olika förbrukningsnivåer. Priserna är angivna i svenska kronor (SEK) och sträcker sig från andra halvåret 2018 till första halvåret 2023. Källa: Eurostat

Vad ska man göra som kvotpliktig elanvändare?

Kvotplikten omfattar elanvändare som använder den el som de har producerat, om den mängd el som förbrukas är mer än 60 megawattimmar under beräkningsåret och har producerats i en anläggning med en installerad effekt på mer än 50 kilowatt. 

Den andra gruppen som berörs av kvotplikten är elanvändare i den utsträckning som de har använt el som producerats av elnätet och sedan importerats till slutkonsumenten. 

I detta skede är det också viktigt att påminna om och komma ihåg processen för att deklarera sig som kvotpliktig. För att göra det måste deklarationer fyllas i till Energimyndigheten senast den 1 mars. Det är i deklarationen som du anger din elförbrukning eller eventuella avdrag från kvotplikten som du är berättigad till. Kvotplikten bestäms genom att den el som omfattas multipliceras med den kvot som gäller för det aktuella beräkningsåret. Vid försening av deklarationen till Energimyndigheten debiteras en avgift om 1 000 kr.

Hur kan du som elanvändare dra nytta av energistödet?

I Sverige finns ett växande engagemang för energistöd till både privatpersoner och juridiska personer. Tyvärr ges stödet i dagsläget främst till användare i energiområde 3 och 4, där elpriserna är i särklass högst. 

Därför gav regeringen den 18 augusti 2022 Svenska kraftnät i uppdrag att utforma en modell för hur intäkter från effektavgifter kan användas för ekonomiskt stöd till elanvändare. I slutändan godkändes utformningen av regeringen, så att de som använder el i område 3 och 4 kommer att kunna få stöd. 

Storleken på subventionen beror främst på om elanvändaren förbrukar el inom elområde 3 eller 4, och delvis på hur hög elförbrukningen varit under en viss period. För elanvändare i elområde 3 är stödet 50 öre per kWh som förbrukas under en 12-månadersperiod. För elanvändare i elområde 4 är stödet däremot 79 öre per förbrukad kWh.

Utbetalningarna sköts i detta fall av Försäkringskassan tillsammans med Swedbank. Det är också värt att nämna att stödet inte täcker andra kostnader såsom överföringsavgifter på elnätsfakturan, elcertifikatavgifter eller kostnadsökningar för andra energikällor såsom gas, pellets eller fjärrvärme. 

Det är dock mycket viktigt, även när det gäller energistöd, att optimera elförbrukningen, vilket inte bara innebär miljöskydd och sunt förnuft, utan framför allt att maximera stödet och därmed vinsterna så mycket som möjligt.

Vilka strategier kan hjälpa en elanvändare att minska sin elräkning?

Som vi nämnde ovan bör vi, utöver möjligheten att få energistöd, anta flera andra lösningar som kan bidra till att spara energi och ta hand om miljön. Dessa inkluderar, först och främst:

  • Använda el under lågtrafik,
  • Starta egen produktion från förnybara energikällor,
  • Använda energieffektiva vitvaror,
  • Elcertifikatet kan erhållas.

Lämna en kommentar