Vad är ett Elcertifikat och hur kan det påverka ditt energipris?

elcertifikat

Ett Elcertifikat är inget annat än ett system för att främja produktion av el från förnybara energikällor. De flesta som använder el betalar för Elcertifikat på sin kommersiella elfaktura och alla som producerar el från förnybara energikällor kan få dessa certifikat från staten, som sedan kan säljas.

Elcertifikatsystemet är alltså ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att bidra till ökad energiproduktion från förnybara energikällor, utan användning av fossila bränslen. Det infördes 2003 och innebär att varje elkonsument måste inneha ett certifikat för att styrka sin elförbrukning. 

Elhandelsföretaget debiterar sina kunder en motsvarande avgift för vilken de i sin tur köper elcertifikat. Elcertifikaten rapporteras sedan till staten. Enligt lagen ska avgiften för elcertifikaten nu ingå i elpriset. Med detta vill den svenska regeringen övertyga medborgarna att använda Solkraft, Vindkraft, Vattenkraft, Biobränsle eller Geotermisk energi.

Källa: energimyndigheten.se

Hur påverkar Elcertifikatet energipriserna?

Elcertifikat funnits i Sverige, men även i Norge, sedan 2003. De är utformade för att ge ekonomiskt stöd till producenter av förnybar energi. Det är ett certifikatsystem, så syftet är att öka elproduktionen från förnybara energikällor. Sedan början av 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. 

Intressant är att Sveriges riksdag under hösten 2020 beslutade att elcertifikatsystemet ska upphöra vid utgången av 2035 (tidigare skulle det upphöra 2045). Detta beslut innebär att anläggningar som tas i drift efter 2021 inte kommer att vara berättigade till tilldelning av elcertifikat. Kraftverk som tas i drift före utgången av 2021, men som godkänns samma år, kommer att ha en avräkningsperiod på mindre än 15 år.

Elcertifikat köps av enheter som omfattas av en kvotplikt. Det innebär att de måste köpa en viss andel Elcertifikat i förhållande till sin försäljning eller förbrukning av el. Sådana aktörer måste dessutom vara registrerade hos Energimyndigheten, som spelar en stor roll i hela Elcertifikatsystemet. Sådana aktörer är alltså oftast elleverantörer, men också energianvändare som har producerat sin egen energi genom biobränslen, solenergi, vindenergi eller till och med torv. 

Genom att äga vårt eget mikrokraftverk kan vi alltså enkelt minska vår elräkning. Detta beror på att Elcertifikat handlas på marknaden, där priset sätts utifrån principen om tillgång och efterfrågan. Så om förnybara energikällor producerar en liten mängd energi kommer utbudet av certifikat att öka. De kommer därför att bli allt dyrare och det kommer att bli ännu mer lönsamt att producera sin egen el från förnybara energikällor.

Hur kan du som producent bli en del av elcertifikatsystemet?

Elcertifikat beviljas producenter av förnybar energi och ger ett frivilligt ekonomiskt stöd till dessa producenter. För att få ett elcertifikat från staten behöver du producera el i kraftvärmeverk med förnybara energikällor som sol, vind, vissa typer av vattenkraft, biobränslen, geotermisk energi, vågenergi och torv. Om vi har en godkänd produktionsanläggning får vi sedan ett elcertifikat för varje megawattimme (MWh, motsvarande 1.000 kWh) som produceras och mäts. 

För att få ett sådant certifikat måste anläggningen vara godkänd av Energimyndigheten och ett konto måste vara registrerat i Cesar-systemet. Energimyndigheten är nämligen den myndighet som ansvarar för utfärdandet av elcertifikat. Processen att få installationen godkänd av Energimyndigheten och att skapa ett konto i Cesar-systemet, tillsammans med det nödvändiga pappersarbetet, är vanligtvis ganska okomplicerad, men vi kan alltid lita på specialisternas stöd om problem uppstår.

Hur fungerar ett Elcertifikat för en privatperson?

Ett energicertifikat för en privatperson innebär att producenter av el från förnybara energikällor får elcertifikat från staten som de sedan kan sälja till kvotpliktiga aktörer. En megawattimme motsvarar ett certifikat.

Kvotpliktiga är sedan skyldiga att köpa ett visst antal certifikat. Hur många de måste köpa beror främst på efterfrågan och elförbrukningen. När leverantören fullgör sin skyldighet att köpa certifikat, och därmed får en extra kostnad, kommer konsumenterna att betala för detta i form av elräkningar. Syftet är naturligtvis att främja ren energi från förnybara källor, så att även ägare av inhemska kraftverk kan få till exempel ett elcertifikat solceller.

Elcertifikat för solceller är också en typ av statligt stöd som utfärdas för att främja produktion av el från förnybara källor. Alla Elanvändare och samtidigt producenter av förnybar solenergi har därför rätt att ansöka om elcertifikat för solceller, men det bör understrykas att det inte är obligatoriskt att ansöka om detta ekonomiska stöd.

Hur mycket kostar ett Elcertifikat?

I augusti 2023 kostar ett elcertifikat i genomsnitt 8,58 SEK. Det är mycket goda nyheter eftersom priset var hela 22 procent lägre jämfört med priset per certifikat i augusti föregående år.

Till detta belopp ska även läggas den årliga elcertifikatavgiften som införts från och med årsskiftet 2023 och som uppgår till 200 kronor. 

Kostnaden för ett elcertifikat beror främst på mängden el från förnybara energikällor. Ju mer sådan energi som produceras, desto lägre blir priset på certifikatet.

Hur främjar elcertifikatsystemet förnybara energikällor?

De största vinnarna av elcertifikat är privatpersoner och företag som producerar el från förnybara energikällor. Det är dessa företag som får certifikat som de sedan kan sälja till energiintensiva företag och elhandlare, dvs. de som är skyldiga att sälja kvoter.

Lämna en kommentar