Vad bör man veta om elhandel?

Elhandel i Sverige

Elhandel i Sverige, men i princip i hela Europa, är inget annat än en affärsrelation mellan aktörer som sysslar med produktion, leverans och, naturligtvis, förbrukning av el. En oumbärlig del av energihandeln är också konkurrensen mellan aktörer i samma roll. 

Eftersom el är svår att lagra, särskilt jämfört med andra produkter, är det också omöjligt att lagra den. Därför måste efterfrågan och produktion balanseras, och det måste också finnas en balans mellan produktion och konsumtion av energi. Om det i sin tur finns en risk för att nätfrekvensen sjunker tvingas nätoperatören att öka kraftproduktionen. Hela elhandelsmarknaden i Sverige utgörs av det distributionsnät som säljare, detaljister och slutkonsumenter har tillgång till. Marknaden i sig kan dessutom sträcka sig över nationsgränserna.

Marknadstyp Beskrivning Tid före leverans
Förhandsmarknad/Prissäkringsmarknad Prissäkring av elpris och prisskillnader mellan elområden Upp till 10 år
Dagen före-marknad/Spotmarknad Fysisk handel per elområde för alla timmar nästkommande dag 12-36 timmar
Intradagsmarknad Fysisk justeringsmarknad per elområde Upp till 1 timme
Balansmarknad Olika typer av stödtjänster Inför och under leveranstimme

Översikt över olika delar av elmarknaden i Sverige. Källa: Svenska kraftnät.

I Sverige, liksom i Skandinavien som helhet, finns det många aktörer inom energihandelssektorn som köper in och sedan förser konsumenter med el från elbörsen. Värt att tänka på är att priset och typen av avtal med energileverantören kan bero på vilken typ av lokal det rör sig om. Det är nämligen olika för enfamiljshus, lägenheter eller företag. Dessutom påverkas elhandelssektorn starkt av de gröna energicertifikaten som infördes 2003 och som främst är avsedda att utveckla och stödja hållbara energi- och klimatmål.

Vilka är de största aktörerna inom elhandelssektorn?

Bara i Sverige har vi närmare 150 elhandelsföretag att välja mellan. De aktörer som nämns nedan köper oftast el på elbörsen och säljer den sedan vidare till sina kunder. Vanligtvis har vi EPEX SPOT och Nordpool (Elbörs), som är den första internationella elbörsen som etablerades 1993. Även om den ägs av det norska företaget Statnett SF är den också mycket populär bland sina östliga grannar. 

Bland de största aktörerna inom elhandelssektorn i Sverige kan vi främst inkludera Vattenfall, E.ON Sverige, Ellevio, Fores, Svenska Kraftnät och SSE. Dessa är stora företag som är involverade i både försäljning och ofta, produktion, distribution eller förvaltning och underhåll av det nationella överföringsnätet som transporterar el från producenter till distributörer.

Vilka är de största elhandlarna i Sverige och vad erbjuder de?

Sverige är ett land med en stabil energisektor. Energiföretagen Sverige som levererar el är en viktig bidragande orsak till detta. De största av dessa inkluderar:

 • Vattenfall – det största och mest kända energibolaget i Sverige. Det är verksamt inom produktion och försäljning av el, både från konventionella och förnybara källor. Det erbjuder kunderna ett brett utbud av tjänster, inklusive naturligtvis leverans av el till hem och företag,
 • E.ON.Sverige – den näst största aktören på den svenska elmarknaden. Företaget levererar, precis som Vattenfall, el till både privatkunder och företag. Det erbjuder också tjänster inom förnybar energi.
 • Ellevio – är ett eldistributionsföretag i Sverige. Företaget tar hand om energiförsörjningen till hushåll och företag, med fokus på tillförlitlighet och effektivitet,
 • Fores – är ett företag som främst fokuserar på förnybar energi. De erbjuder tjänster som främst är relaterade till vind- och biogasenergi. Det är engagerat i hållbar utveckling och användning av energiresurser,
 • Svenska Kraftnät – är den nationella systemansvariga stamnätsoperatören i Sverige. Företaget ansvarar för att förvalta och underhålla det nationella transmissionsnätet, som transporterar el från producenter till distributörer,
 • SSE – eller Svensk Energi, är den förening som representerar energisektorns intressen i Sverige. Det är en viktig aktör som engagerar sig i regleringsfrågor och främjandet av hållbar energiproduktion.

Påverkar fastighetstypen villkoren i elavtalet?

Precis som i andra länder påverkar fastighetstypen i Sverige ofta villkoren och typen av elavtal. När det gäller småhus tecknas avtalet vanligtvis direkt med fastighetsägaren. Även då sätts avtalsvillkoren utifrån hushållets individuella behov och energiförbrukning. 

Situationen är något annorlunda för flerfamiljshus. I dessa fall ingår energileverantörerna vanligtvis ett kollektivavtal med fastighetsförvaltaren eller bostadsrättsföreningar. I detta fall delas energikostnaderna mellan de boende, baserat på deras energiförbrukning.

Situationen är till och med annorlunda för företag, särskilt industriföretag, där avtalen kan vara mer komplicerade på grund av mycket hög energiförbrukning och specifika krav på energiförsörjning. 

Om man däremot vill kontrollera de aktuella energipriserna för ett visst avtal kan man gå in på elpriskollen.se, en webbplats som drivs av Energimarknadsinspektionen. Detta är en slags kontroll av elpriserna, vilket är något vi tar för givet i Sverige.

Vad är skillnaden mellan elhandel och elnät?

Det finns flera viktiga skillnader mellan elhandel och elnät, även om det inte råder någon tvekan om att båda spelar en viktig roll i tillhandahållandet av el till både konsumenter och företag.

I ett nötskal fokuserar elhandel på att tillhandahålla priserbjudanden till konsumenter och köpa denna energi på marknaden och sedan teckna avtal med andra parter, inklusive till exempel elnätsföretaget Elnätsavtal. Elnätet, å andra sidan, är den fysiska infrastruktur som tillhandahåller el och dess överföring till destinationer. Det omfattar alla stolpar, transformatorstationer, transformatorer och annan utrustning som används för att överföra el.

Hur påverkar elcertifikaten elhandelssektorn?

Elmarknad och Faktorer som påverkar elpriset har en stor påverkan på Elektricitet. Därför införde Sverige 2003 gröna energicertifikat, även kallade elcertifikat. För att energin skall omfattas av dessa måste den komma från vind-, sol-, geotermisk-, våg-, biobränsle- eller små vattenkraftverk. Elförsäljare är skyldiga att köpa en viss andel ”grön el”, som sedan utgör en del av deras utbud, medan dess producenter får certifikat för el som kommer från förnybara källor. Detta syftar i första hand till att:

 • Öka energimedvetenheten,
 • Skapa konkurrens,
 • Stödja målen för energi- och klimatmässig hållbarhet,
 • Främja förnybara energikällor,
 • Underlätta övervakningen av energins ursprung.

Lämna en kommentar